CHINESE LANGUAGE – Basic Greetings

菜鸟1 Basic Greetings A: 你好吗? Nǐ hǎo ma? How are you? B: (我)很好,谢谢。 Wǒ hěn hǎo , xiè xie . Very well, thank you / Fine. A: 你是中国人吗? Nǐ shì zhōng guó rén ma ? Are you Chinese? B: 不是,我是美国人。 Bú shì , wǒ shì měi guó rén . No, I’m American. Key Vocabulary 我 wǒ I 你 nǐ you 他/她/它 tā He/She/It episode code: chinesepod001_A1_20050905 1 我们 tā men they 是/是/是 shì are/is/am 是的 shì de yes 很好 hěn hǎo great/very well/fi ne 谢谢 xiè xie thanks/thank you 繁體中文对话文本 Read More …